Medidas xerais para a realización de actividades nos centros

Reducción de prazas en función das recomendacións das autoridades sanitarias e o espazo dispoñible no centro. Neste momento na cidade de Ourense os grupos serán de cinco persoas incluído o monitor ou monitora.

Respectar as indicacións de horario co obxecto de controlar os fluxos de circulación do centro e abandonar a instalación en canto acabe a actividade. A duración efectiva das actividades será menor xa que os últimos 10 minutos disporanse para tarefas de limpeza e ventilación por parte dos participantes.

Lavar as mans con auga e xabón e/ou desinfectar con hidroxel ao entrar e ao saír do centro cívico e evitar tocar as zonas de contacto habituais.

Obligatoriedade de emprego de mascarilla, correctamente colocada, en todo momento dentro do centro cívico, incluso durante a actividade para os maiores de 6 anos e recomendación de uso para os menores. Ás persoas que por razóns médicas estean dispensadas de levala aconséllaselles, durante esta tempada, non participar na actividade do centro cívico.

Manter a distancia de seguridade e respectar o aforo.

Para información e axuda coas inscricións chamar aos teléfonos: 988 393 107 e 988 388 171


ACTIVIDADES DE VERÁN 2021

Do 14 de xuño as 9:00 hrs. ata o 18 de xuño as 24:00 hrs.

O 14 de xuño de 2021 abre o prazo para inscribirse nas Actividades de Verán 2021 que nos Centros Cívicos do Concello de Ourense organizará a Concellería de Asuntos Sociais, para nenos e nenas nados do 1/1/2009 ao 31/12/2017.

O obxectivo básico é que os nenos e nenas se divirtan, se relacionen e aprendan convivindo con outros rapaces e rapazas no marco do centro cívico.

Búscase fomentar a participación dos nenos e nenas en actividades socioeducativas, lúdicas e culturais que promovan a educación en igualdade e o coñecemento dos seus dereitos recoñecidos na Convención de dereitos da infancia. Trátase de promover que os menores se convirtan en axentes de cambio social identificando a realidade do seu barrio e o seu entorno. Todo no marco das accións encamiñadas a dar cumprimento aos obxectivos do I Plan de Infancia e Adolescencia do Concello de Ourense.

Preténdese tamén que as actividades sexan unha forma de axudar ás familias a conciliar a vida laboral e familiar neste periodo vacacional cun horario de 9:00 a 14:00 horas e de 16:00 a 20:00 horas de luns a venres e a asistencia é obligatoria.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DOS CENTROS CÍVICOS

O programa de actividades que a Concellería de Asuntos Sociais desenvolve nos cinco Centros Cívicos ao longo do ano ten por obxectivo ofrecer alternativas de ocio e tempo libre potenciando o desenvolvemento das habilidades e as capacidades das persoas. Os programas elaborados, que son gratuítos, teñen carácter cultural e social e procuran o crecimento integral dos veciños e veciñas.PROGRAMA DE ACTIVIDADES DOS CENTROS CÍVICOS PARA NENAS E NENOS

O programa de Actividades para nenos e nenas pretende ofrecer unha alternativa de ocio activo e de calidade para nenos e nenas que ademais aprenden a relacionarse convivindo con outros rapaces e rapazas no marco do centro cívico. As actividades buscan tamén servir como apoio na conciliación da vida familiar e laboral e son gratuítas.
PROGRAMA DE ENVELLECEMENTO ACTIVO

A Concellería de Asuntos Sociais vén desenvolvendo dende hai anos o Programa de Envellecemento Activo que consiste nunha serie de cursos e actividades gratuítas de ocio e tempo libre para as persoas maiores de 60 anos do municipio, (actividades de exercicio físico, mantemento e deportivas, tanto en espazos pechados como en espazos públicos ao aire libre destinados a tal fin; artísticas, cognitivas, de estimulación da memoria, informáticas, etc ). A realización destas actividades encoméndase a profesionais e empresas que reúnan as condicións máis idóneas tanto pola cualificación do persoal técnico como pola súa infraestrutura.
24:11
Actividades Asuntos Sociais
Actividades Asuntos Sociais